Application Insights Tools for Visual Studio 2015 5.2.60328.3

Application Insights Tools for Visual Studio 2015 5.2.60328.3

Application Insights Tools for Visual Studio 2015 – Shareware – Windows
ra khỏi 5 phiếu

Tổng quan

Application Insights Tools for Visual Studio 2015 là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Application Insights Tools for Visual Studio 2015.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.257 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Application Insights Tools for Visual Studio 2015 là 5.2.60328.3, phát hành vào ngày 16/04/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/10/2015.

Application Insights Tools for Visual Studio 2015 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Application Insights Tools for Visual Studio 2015 đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Application Insights Tools for Visual Studio 2015!

Cài đặt

người sử dụng 1.257 UpdateStar có Application Insights Tools for Visual Studio 2015 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản